Obchodní podmínky

obchodní společnost

Cavalier Made to Measure s.r.o.

Sídlo: Selská 612, Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 

IČ: 03707351

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35022

pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.cavalier.cz.

1. Ú́VODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Cavalier Made to Measure s.r.o., Selská 612, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, identifikační číslo: 03707351,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35022

(dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetové aplikace prodávajícího. Internetová aplikace je prodávajícím provozována na internetové adrese https:// www.cavalier.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Internetovou aplikaci může kupující obsluhovat přes webové rozhraní prodávajícího sám nebo ve spolupráci s obchodnínm konzultantem.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání nákupu prostřednictvím webové aplikace na stránkách prodávajícího umístěné na adrese https://shop.cavalier.cz. (dále jen "webová stránka") při uzavírání tzv. spotřebitelských smluv a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti - na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. WEBOVÁ APLIKACE OBCHODU

2.1. Kupující přes webové rozhraní aplikace určené k nákupu může kupující provádět objednávání zboží Webová aplikace obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též samostatně nebo za přítomnosti modního konzultanta.

2.2. Kupující je při objednávání zboží prostřednictvím webové aplikace prodávajícího povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v aplikaci prodávajícího je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím ve webové aplikaci obchodu při objednávání zboží kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující může prostřednictvím webové aplikace uzavřít obchod nákupem módního zboží sám bez účasti módního konzultanta. V případě, že tak udělá bez odborného zaměření svých tělesných měr módním konzultantem v cavalier store, neručí prodávající za správnost velikosti dodaného zboží.

2.4. Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní objednávkové aplikace nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní aplikace obchodu Cavalier obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Kupující po vybrání a zadání produktu ve webové aplikaci zjistí cenu objednaného zboží a dále údaje o vlastnostech zboží, způsobu jeho použití, údržby a nebezpečí, která vyplývají z jeho nesprávného použití, nebo údržby, pokud takové skutečnosti nejsou zřejmé, nebo obecně známé. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní aplikace obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní aplikace obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží zejména pro případ vyčerpání zásob.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen seznámit se se všemi obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů, reklamačním řádem a protokolem a až po seznámení s uvedenými dokumenty objednávku kupující potvrdí odesláním prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí - verifikuje v objednávce sms zprávou ze svého mobilního telefonního čísla.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky v internetové aplikaci prodávajícího. Prodávající po přijmutí objednávky ještě zašle elektronicky na e-mail kupujícího příslušné smluvní dokumenty.

3.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li mu objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce,

- bezhotovostně bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečen platební brány akceptované prodávajícím,

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, dle objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Do té doby je zboží majetkem prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat nebo sčítat.

4.6. Prodávající poskytuje kupujícímu bonusové ceny na základě našeho věrnostního programu SMART ŠATNÍK (Klub kavalírů). V tomto případě slevu a bonus nelze kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud zákazník zaplatí zálohu ve výši aspoň 50% a zbytek kupní ceny doplatí při převzetí zboží, pak daňový doklad vystavuje prodávající kupujícímu se zaplacením zálohy a poté podruhé i s doplatkovou fakturou.

4.8. Ceny jsou určovány dle výběru zboží a jeho úpravy na míru kupujícímu. Prodávající upozorňuje, že ceny zboží nemusí kopírovat ceny v maloobchodní síti.

4.9. V případě pořízení poukazu či dárkové karty jsou vydané držiteli a jsou ekvivalentem hotovosti se kterou nejsou spojeny žádné aktivační náklady. Dárkový poukaz či e- karta mohou být uplatněny zcela nebo jen částečně, při jedné nebo více samostatných příležitostech, dokud celá hodnota nebude vyčerpána. Hodnotu kreidtu dárkové e-karty či dárkový poukaz je možné přenést na jinou osobu. Při každém nákupu bude příslušná částka odečtena a zůstatek se načte formou kreditu daného zákazníka. 

4.9.1 Za dárkovou e-kartu ani dárkový poukaz není možné vrátit peníze. Datum epirace je vždy 1 rok od jejího vydání.

4.9.2. V případě nesprávného používání, ztráty, krádeže či poškození nám skutečnost sdělte, abychom vám kartu mohli nahradit za jinou dárkovou kartu ve stejné hodnotě. 

4.9.3. Držitel dárkové e-karty může kdykoliv vidět zůstatek buď online přímo ve své kartě či dotazem v jednom z obchodů Cavalier STORE.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (viz. čl. 11.3.), na formuláři, který je odeslán kupujícímu společně se zbožím.

5.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle, nebo předá prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky s tím, že pokud jde o náklady na dodání zboží, vrací prodávající kupujícímu tyto náklady pouze ve výši odpovídající nejlevnějším nákladům na dodání zboží nabízeným prodávajícím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stou výhradou, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, dle čl. 5.2., nese kupující náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nejčastěji však, bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Výměna zboží za jinou velikost není možná, jedná-li se o obuv, která je kupujícím konfigurována v aplikaci prodávajícího na míru nelze toto zboží od jeho převzetí vyměnit za jiné. Reklamace řeší obchodní zástupce na příslušném cavalier storu.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu pohledávka za snížení hodnoty zboží. Pohledávku za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a to i částečnému, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Doručení zboží probíhá výlučně prostřednictvím přepravce na adresu kupujícího. Kupující si případně může zvolit na které pobočce Cavalier store si zboží převezme pod dohledem účasti odborného pracovníka prodávajícího.

6.2. Další práva a povinnosti stran při doručení zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.3. Je-li kupující naším již změřeným zákazníkem a máme produkt skladem, je předpokládaná doba dodání do 48 hodin. Jedná-li se o produkt, který skladem není, pak termín dodání v případě varianty vyhotovení NA MÍRU je 20 pracovních. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

7.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, ve smyslu ust. § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, nese za to odpovědnost prodávající, a to za podmínek stanovených reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, vyjma případů, kdy jde o vadu, pro kterou byla u zboží sjednána nižší cena, dále pokud jde o vadu spočívající v opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, o vadu u použitého zboží spočívající v odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v době jeho převzetí kupujícím, a pokud to vyplývá z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

7.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud u něj dojde vlastním zaviněním ke změnám tělesných měr (šířek, délek, obvodu pasu, hrudníku, paží a stehen), které neodpovídají naměřeným hodnotám při zaměření a zpracování objednávky zboží do výroby, odsouhlasené kupujícím v objednávkovém systému prodávajícího při uzavření kupní smlouvy.

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na pobočkách v cavalier store dle dohody s módním poradcem zastupujícím prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Veškeré fotografie zobrazené v internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní. Barevnost fotografií a obrázků může být nepatrně zkreslena zejména v závislosti na barevném nastavení monitoru uživatele.

8.3. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Pro mimosoudní řešení sporů se kupující obrací na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Společnost Cavalier Made to Measure s.r.o. IČ 03707351 se sídlem Selská 612, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec (dále jen: „správce“).

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a pohlaví (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. O zpracování osobních údajů a jejich zpracování prodávající informuje kupujícího na svých webových stránkách, kde jsou tyto informace pro klienty uvedeny. (možná odkaz)

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím v aplikaci obchodu prodávajícího.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě prodávajícího www.cavalier.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

11.1.Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u prodávajícího, kterým je společnost Cavalier Made to Measure s.r.o., IČ: 03707351, na pobočkách cavalier store, jejichž adresy jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Reklamované zboží předkládá kupující k reklamaci řádně vyčištěné tak, aby jeho převzetí prodávajícím od kupujícího nebránily obecné zásady hygieny, spolu s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Reklamovat nelze zejména zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Prodávající zajišťuje řádné vyřizování reklamací. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena: • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace s tím, že dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající převezme od kupujícího reklamované zboží a řádně vyplněný reklamační list • případně v delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím písemně dohodne.

11.2. Vada výrobku

Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nesprávného zásahu, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo při způsobení vady vnější událostí, kterou nezpůsobil prodávající, zejména je-li příčinou vzniku vady: nevhodná kombinace nošených materiálů, které poškozují zboží – „zabarvení“ mechanické poškození zboží – střihání, roztržení, „místní“ kartáčování jakékoli zásahy do zboží poškození zboží chemikáliemi nedodržením ošetřovacích symbolů na vnitřní etiketě zboží (viz. odkaz na Ošetření zboží).

11.3.Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí od prodávajícího. Doba pro uplatnění práv z vad zboží, nebo také záruční doba, je uvedena u popisu každého zboží. Zakoupení zboží dokládá kupující dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího, který současně slouží jako záruční list. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování, může zboží vhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Vymění-li se vadné zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně.

11.4. Protokol o reklamaci zboží

Prodávající přijme zboží na reklamaci společně s řádně vyplněným protokolem o reklamaci, který je k dispozici ke stažení. Zboží, které bude doručeno prodávajícímu, bez řádně vyplněného protokolu o reklamaci, bude vráceno odesílateli, jako zboží, u kterého není zřejmý důvod jeho odeslání prodávajícímu.

11.5.Posouzení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu. Do doby vyřízení reklamace se nezapočítává případná doba nezbytná pro odborné posouzení vady. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou přísluší pouze prodávajícímu, výrobce posuzuje sporné reklamace. - odstranitelné vady – jsou takové, jejichž odstraněním neutrpí vzhled zboží, jeho funkce a kvalita, a jejichž opravu lze provést ve lhůtě stanovené pro vyřízení reklamace; - neodstranitelné vady – jsou takové, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, příp. je nelze beze zbytku odstranit. Po rozhodnutí o reklamaci prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace je dle povahy reklamované vady, buďto vráceno opravené zboží, nebo zasláno nové zboží, případně jeho součást, pokud se vada týká pouze součásti zboží, nebo je poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se při odstoupení od kupní smlouvy vrací kupní cena za reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

11.6. Řešení reklamace

a) Odstranitelné vady

- se obvykle bezplatně odstraňují opravou;

- lze-li to vzhledem k povaze vady považovat za přiměřené a nebylo-li zboží dosud užíváno, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad; není-li možné dodat nové zboží bez vad, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy;

- nepožaduje-li kupující opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

b) Neodstranitelné vady

- lze požadovat dodání nového zboží bez vad;

- lze odstoupit od kupní smlouvy;

- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

c) Odstranitelná vada

- opakující se na zboží i po předchozích dvou opravách nebo alespoň tři současně se vyskytnuvší odstranitelné vady;

- lze požadovat dodání nového zboží bez vad;

- lze odstoupit od kupní smlouvy;

- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

d) Vrácení reklamovaného zboží kupujícímu v případě zamítnutí reklamace

Pokud se jakékoliv vady zboží týkají pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Pro případ odstoupení od smlouvy se toto právní jednání vztahuje jen na zboží, které se vada nebo výměna týká. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrací prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů vynaložených kupujícím na dodání zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.

11.7. Ostatní 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Zásilka, u které není zřejmý důvod jejího odeslání prodávajícímu, bude vrácena odesilateli, pokud budou na zásilce uvedeny údaje nezbytné pro její zpětné odeslání.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku. Pro jiné, než spotřebitelské smlouvy, platí při uplatňování práv z vadného plnění, obecná zákonná úprava.

Kupujícímu je Reklamační řád k dispozici před nákupem zboží. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

Cavalier Made to Measure s.r.o.
nám. Malé

292/5, Liberec 460 01

adresa elektronické pošty:

info@cavalier.cz

telefon:

 +420 777 298 824

Tým Cavalier.